×

Wij gebruiken cookies voor het verwerken van data. Meer weten? 

Hulp nodig met kiezen? 0348 80 99 77

Je bestelling altijd thuis gemonteerd geleverd.

Standaard gratis verzending in Nederland

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1: toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ralph Voet, gevestigd te Woerden, handelsnaam van Office Ergonomics bv, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Utrecht onder nummer 30196192, gedane aanbiedingen en alle door Ralph Voet aangegane overeenkomsten, van welke aard dan ook, behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen. 2. De persoon of rechtspersoon die aan Ralph Voet opdracht verleent tot het leveren van zaken en of het verrichten van diensten wordt in onderstaand aangeduid met ‘wederpartij’. 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij van Ralph Voet wordt in alle gevallen en uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding daarvan door Ralph Voet. 4. Indien tussen Ralph Voet en de wederpartij reeds eerder eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, dan zijn deze voorwaarden ook op latere transacties onverkort van toepassing, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking.

Artikel 2: Offertes en prijslijsten 1. Alle door Ralph Voet uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand na dagtekening, tenzij op de offerte een andere geldigheidsduur is vermeld. 2. Alle in de offertes van Ralph Voet opgenomen levertijden zijn gebaseerd op een zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijke schatting. Daaraan kan de wederpartij nochtans geen rechten ontlenen. 3. Alle in de offertes van Ralph Voet opgenomen prijzen luiden in Euro (€), zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op productie binnen normale werktijden. 4. Alle in de prijslijsten van Ralph Voet opgenomen prijzen zijn indicatief, luiden in Euro (€) en zijn exclusief BTW. Deze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.

Artikel 3: Opdrachtbevestigingen 1. Alle aan Ralph Voet verstrekte opdrachten zullen door Ralph Voet schriftelijk worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging zal aan de wederpartij worden gezonden op het door de wederpartij opgegeven post- en of emailadres. In deze opdrachtbevestiging zullen zijn opgenomen specificaties ten aanzien van de door Ralph Voet te leveren zaken en of te verrichten diensten. In deze opdrachtbevestiging zal tevens worden vermeld de door Ralph Voet in rekening te brengen prijs.

2. De wederpartij verplicht zich om afwijkingen van de opdrachtbevestigingen ten opzichte van de aan Ralph Voet verleende opdracht binnen 5 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de opdrachtbevestiging door Ralph Voet schriftelijk te melden bij Ralph Voet, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging als tussen partijen overeengekomen en derhalve als rechtens bindend te gelden heeft.

Artikel 4: Prijswijzigingen 1. Indien na het uitbrengen van een offerte of na het verlenen van een opdracht aan Ralph Voet sprake zal zijn van een verhoging van lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, algemene grondstofprijzen e.d. buiten de invloed van Ralph Voet om, dan is Ralph Voet gerechtigd om de door Ralph Voet te hanteren prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Partijen komen overeen dat de alsdan door Ralph Voet te hanteren prijs in de plaats wordt gesteld van de prijs als vermeld in de offerte en of opdrachtbevestiging. 2. Partijen doen uitdrukkelijk afstand van het recht om de tussen hen bestaande overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij een aanpassing van de prijs op de voet van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

Artikel 5: Levertijden 1. Overeengekomen termijnen van levering zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. 2. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen door Ralph Voet, zonder dat Ralph Voet daardoor schadeplichtig wordt, in alle gevallen en te allen tijde door een schriftelijke mededeling, gedaan binnen de aanvankelijk of eerdere overeengekomen termijn aan de wederpartij worden verlengd. Ralph Voet is in dat geval verplicht om aan de wederpartij een nieuwe datum van levering mede te delen.

Artikel 6: Leveranties 1. Leveringen van zaken gaan in overleg op één afleveradres van de wederpartij, mits binnen Nederland gelegen. *( voor de Waddeneilanden kan een vooraf overeen te komen toeslag berekend worden) 2. Bij leveringen van zaken met een factuurbedrag van minder dan € 200,00 en of leveringen op meer afleveradressen en of leveringen op een afleveradres, gelegen buiten Nederland, is Ralph Voet gerechtigd vracht- en administratiekosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 7: Aflevering en montage 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat de door Ralph Voet te leveren zaken in ontvangst kunnen worden genomen op de overeengekomen datum en tijdstip en op het overeengekomen afleveradres. Daarbij draagt de wederpartij er zorg voor dat Ralph Voet vanaf het moment van het aanleveren van de zaken gebruik kan maken van alle aanwezige liften en of anderen transportmiddelen om de zaken op de door de wederpartij aangewezen verdieping te brengen. Bij gebreke van aanwezige liften en of andere transportmiddelen geschiedt aflevering op de begane grond. De wederpartij zal zorg dragen voor het afvoeren van emballage voor rekening van de wederpartij.

2. Indien de wederpartij na opdrachtbevestiging het afleveradres en of de afleverdatum/aflevertijdstip wil wijzigen, dan is Ralph Voet gerechtigd om alle uit bedoelde wijziging voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij door te belasten, waaronder begrepen de kosten van tijdelijke opslag van de te leveren zaken. Bedoelde opslag geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij, ongeacht het feit dat de feitelijke levering niet heeft plaatsgevonden. 3. De wederpartij zal onmiddellijk na de aflevering het afgeleverde dienen te controleren. Eventuele manco’s dienen door de wederpartij te worden vermeld op het door de wederpartij te ondertekenen ontvangstbewijs. Dit ontvangstbewijs dient vervolgens aan de door Ralph Voet ingeschakelde vervoerder te worden overhandigd. Geconstateerde manco’s welke niet op het ontvangstbewijs staan vermeld, zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 4. Ralph Voet behoudt zich het recht voor om in aanvullende voorwaarden, die gehecht zijn aan en onderdeel uitmaken van de offerte, wijzigingen in de wijze van transport en de daaraan verbonden kosten ten laste van de wederpartij op te nemen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud 1. Alle door Ralph Voet geleverde zaken worden geleverd onder eigendomsvoor- behoud. De eigendom van genoemde zaken gaat eerst op de wederpartij over zodra alle vorderingen van Ralph Voet, inclusief rente en kosten –ook die wegens enig tekortschieten door de wederpartij- uit hoofde van bestaande en toekomstige overeenkomsten, alsmede alle vorderingen wegens krachtens zodanige overeenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden, integraal zijn betaald. 2. De wederpartij verplicht zich jegens Ralph Voet om zolang de door Ralph Voet geleverde zaken niet in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan, de zaken niet te vervreemden, in bruikleen te geven, met enig recht te bezwaren of anderszins buiten de invloedsfeer van de wederpartij te brengen.

Artikel 9: Zekerheid 1. Ralph Voet is gerechtigd om van de wederpartij te verlangen dat deze genoegzame zekerheid stelt met betrekking tot de nakoming van de uit de met de wederpartij te sluiten overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen. 2. Ralph Voet is gerechtigd om van de wederpartij vooraf gehele of gedeeltelijke betaling van het te factureren bedrag te verlangen.

Artikel 10: Annulering 1. Ralph Voet is gerechtigd tot het annuleren van de met de wederpartij gesloten overeenkomst indien deze niet de door Ralph Voet verlangde zekerheid verschaft en of niet voldoet aan een door Ralph Voet verlangde voorafgaande betaling. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van Ralph Voet. 2. Indien de wederpartij een aan Ralph Voet verstrekte opdracht wenst te annuleren, dan is de wederpartij aan Ralph Voet verschuldigd een bedrag ter grootte van 25% van het voor die opdracht door Ralph Voet te factureren bedrag, met een minimum van € 1000,00.

Artikel 11: Betaling 1. De betalingstermijn van de door Ralph Voet gezonden facturen bedraagt 14 kalenderdagen. 2. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de wederpartij zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, aan Ralph Voet een boeterente per maand verschuldigd gelijk aan de alsdan geldende wettelijke rente, verhoogd c.q. te verhogen met 2%, te berekenen over het verschuldigde en nog openstaande bedrag. Bij de berekening van de alsdan verschuldigde boeterente wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand beschouwd. Daarnaast is de wederpartij aan Ralph Voet verschuldigd de gemaakte en nog te maken incassokosten, die (minimaal) 15% van het verschuldigde en nog openstaande bedrag bedragen, nog te vermeerderen met omzetbelasting en door derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, in rekening gebracht kosten, met een minimum van € 500,00. 3. Alle betalingen door een wederpartij aan Ralph Voet worden allereerst toegerekend aan kosten, vervolgens aan rente en vervolgens aan de oudste openstaande factuur. 4. De wederpartij kan zich nimmer beroepen op enig recht tot schuldvergelijking en / of verrekening als reden voor opschorting van de op hem / haar rustende betalingsverplichting.

Artikel 12: Overmacht 1. Als overmacht worden ondermeer beschouwd staking en of ziekte van werknemers van Ralph Voet, toerekenbare tekortkoming in de nakoming door en of overmacht aan de zijde van leveranciers van Ralph Voet, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf van Ralph Voet, een en ander voor zover als gevolg van deze omstandigheden(verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Ralph Voet kan worden verlangd. 2. Ingeval van overmacht in de zin van dit artikel is Ralph Voet gerechtigd om zonder enige schadeplichtigheid jegens de wederpartij, de overeengekomen leveringstermijn te overschrijden met de duur van de overmacht.

Artikel 13: Garantie 1. De garantie met betrekking tot de door Ralph Voet geleverde zaken bedraagt één jaar, gerekend vanaf de datum van levering, behoudens schriftelijke afwijking. De garantie geldt bij normaal gebruik en onderhoud en strekt zich niet uit tot normale slijtage. 2. De hiervoor onder 1 bedoelde garantie is alleen van toepassing op door Ralph Voet geleverde zaken, indien en voor zover die niet door middel van natrekking, vermenging of zaaksvorming tot andere en / of nieuwe zaak (ver)worden. 3. De wederpartij verplicht zich om bij het constateren van gebreken in de geleverde zaken, welke leiden tot het inroepen van de garantie, onverwijld Ralph Voet schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Niet tijdig gedane reclames door de wederpartij kunnen leiden tot het vervallen van de garantieverplichting. 4. Indien en voor zover Ralph Voet natuurproducten levert, kunnen deze – onder andere – kleurverschillen of (natuurlijke) afwijkingen in de structuur bevatten, die uitdrukkelijk

niet te beschouwen zijn als gebreken en daarom niet onder het bereik van de garantie vallen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Ralph Voet voor schade door gebreken van de geleverde zaken en of de wijze waarop Ralph Voet haar diensten heeft verricht, is uitdrukkelijk beperkt tot maximum het netto factuurbedrag van de levering en / of de dienst. Overige directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade aan derden of gederfde winst, wordt nimmer door Ralph Voet vergoed. 2. Ralph Voet is niet aansprakelijk voor enige schade aan de eigendommen van de wederpartij, die ontstaan is tijdens het afleveren en / of het monteren van door Ralph Voet geleverde zaken, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ralph Voet of door Ralph Voet ingeschakelde derden. 3. Ingeval van aflevering en montage van de geleverde zaken door Ralph Voet verplicht de wederpartij zich om tijdig alle relevante informatie te verstrekken aan Ralph Voet en aan de door Ralph Voet ingeschakelde (hulp)personen, die noodzakelijk is voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van de opdracht. Schending van deze op de wederpartij rustende informatieplicht ontslaat Ralph Voet van alle aansprakelijkheid. Ralph Voet verplicht zich en beperkt zich in zoverre tot de controle op juistheid (en niet volledigheid) van de door de wederpartij ter beschikking gestelde en aangeleverde informatie.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 1. Op alle overeenkomsten tussen Ralph Voet en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing. De Convention on the Internationale Sale of Goods (het – kortgezegd – Weens Koopverdrag) is niet van toepassing. Op de gevolgen van een overeenkomst tussen Ralph Voet en de wederpartij zijn enkel en alleen de bepalingen van Boek 7 Titel 1 BW van toepassing. 2. In geval van geschillen, die tussen Ralph Voet en de wederpartij ontstaan en voortvloeien uit de aangegane overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederland Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. De mediation wordt bij voorkeur uitgevoerd door een door Ralph Voet toegewezen kantoor. verbonden kosten worden door beide partijen ieder bij helfte gedragen. 3. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter c.q. de Rechtbank te Utrecht.

×

Iemand koos zojuist voor

Recentelijk bekeken

Top